Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Gastromania nie jest taki sam dla Przedsiębiorców jak dla Konsumentów. Zachęcamy do zaznajomienia się z właściwym regulaminem jeszcze przed zakupem:

Regulamin dla konsumentów

Regulamin dla przedsiębiorców

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GASTROMANIA

Sklep internetowy Gastromania zarządzany i prowadzony jest przez Machej Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Zwycięstwa 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy w Gliwicach. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby Spółki wskazanym powyżej. Kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem: 33 5000 555.

§1. Definicje

Żeby właściwie zinterpretować zapisy poniższego regulaminu, należy wyjaśnić występujące w nim pojęcia:
1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, dokonująca zakupu na Sklepie,
2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U.2019.1145 z późn. zmian),
3. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu,
4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu,
5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://gastromania.pl, który nie wypełnia przesłanek działania jako dostawca internetowej platformy handlowej w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także nie udostępnia ofert podmiotów trzecich, w tym Przedsiębiorców, a jedynie ofertę Sprzedawcy oraz nie nie umożliwia on konsumentom zawieranie umów na odległość z przedsiębiorcami innymi niż Sprzedawca ani z innymi konsumentami,
6. Sprzedawca – Machej Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Zwycięstwa 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy w Gliwicach.
7. Dane osobowe – dane, o których mowa w art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2. Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, również sprzedaż do Konsumentów. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. „Produkt” w rozumieniu zdania pierwszego to dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą. Sprzedawca nie prowadzi na Sklepie sprzedaży usług, w tym usług cyfrowych, subskrypcji usługowych, subskrypcji dostępowych, ani treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego, w tym szczególne uprawnienia przewidziane przepisami prawa dla Konsumenta. Sprzedawca prezentuje na Sklepie adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, pod którym Kupujący może efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą.
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są standardowe: system operacyjny, przeglądarka, skrzynka e-mail.
4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto. Ewentualne ceny netto mają charakter informacyjny. Z chwilą wejścia w życie bezpośrednio w polskim porządku prawnym regulacji nakładających przedmiotowy obowiązek, Sklep prezentuje najniższą cenę danego produktu z ostatnich 30 dni kalendarzowych.
6. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią część stosunku prawnego zawiązanego z danym Kupującym na skutek zawarcia umowy sprzedaży.
8. Do zawarcia umowy, na podstawie której realizowane jest dane zamówienie w Sklepie, dochodzi nie wcześniej niż w momencie potwierdzenia złożonego przez Kupującego zamówienia ze strony Sprzedawcy. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę odbywa się drogą telefoniczną lub za pośrednictwem takich kanałów komunikacji jak: sms, e-mail i obejmuje wyraźny i niepozostawiający żadnych wątpliwości komunikat “Potwierdzenie zamówienia”. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji Sprzedawca dokonuje z reguły nie później niż do 24 godzin (w dniach roboczych) od daty złożenia zamówienia przez Kupującego. W szczególności za moment zawarcia umowy nie uznaje się chwili złożenia samego zamówienia przez Kupującego.
9. Sprzedawca, mając na względzie potrzebę wdrożenia skutecznych rozwiązań zapobiegających występowaniu komunikatów, które mogą wprowadzać potencjalnego odbiorcę w błąd, prowadzi działania analityczne nakierowane na weryfikację, czy dana opinia o Produkcie, opublikowana na Sklepie, została wyrażona przez osobę, z którego konta dokonany został zakup tego Produktu.
10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia na Sklepie komercyjnego plasowania produktów rozumianego jako przyznawanie określonej umową z podmiotem trzecim widoczności produktom lub wagi nadawanej wynikom wyszukiwania. Sprzedawca umożliwia zapoznanie się z ogólnym opisem głównych parametrów decydujących o plasowaniu.
11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia komercyjnego parametryzowania decydującego o rankingu ofert sklepowych. Sprzedawca umożliwia zapoznanie się z ogólnym opisem głównych parametrów tego procesu.
12. Z chwilą wejścia w życie bezpośrednio w polskim porządku prawnym regulacji nakładających przedmiotowy obowiązek, w każdym przypadku obniżenia ceny towaru Sprzedawca uwidacznia obok informacji o obniżonej cenie również informację o najniższej cenie tego towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
13. Z chwilą wejścia w życie bezpośrednio w polskim porządku prawnym regulacji nakładających przedmiotowy obowiązek, jeżeli dany towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§3. Składanie zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość. Sklep nie różnicuje cen w zależności od profilu, w tym od wcześniejszego zidentyfikowanego zachowania określonego, potencjalnego Kupującego.
2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.
3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku dodającego towaru do koszyka,
2) przejść do widoku koszyka,
3) wybrać sposób dostawy,
4) kliknąć w przycisk przenoszący użytkownika do kasy,
5) zalogować się do swojego konta w Sklepie – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia albo nie ma jeszcze konta w Sklepie,
6) podać dane Kupującego oraz dane adresowe – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
7) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
8) kliknąć w przycisk akceptujący zakup.

4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu świadczącego usługi płatnicze, po kliknięciu w przycisk zakupu i płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia.
5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie inną niż płatność za pośrednictwem serwisu świadczącego usługi płatnicze, po kliknięciu w przycisk zakupu i płatności, zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem zamówienia.
6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
7. Do czasu zapłaty całej należności za zakupione w sklepie internetowym produkty, towar stanowi własność Sprzedawcy (art. 589 k.c.).

§4. Formy dostawy i metody płatności

1. Kupujący ma do wyboru formy dostawy zamówionych produktów opisane szczegółowo na stosownej podstronie Sklepu. Są one widoczne w trakcie składania zamówienia. Wśród dostępnych płatności znajdują się:

  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
  • Płatności online,
  • BLIK,
  • Płatności ratalne.

2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca wyraźnie określi to w sposób odmienny.

§5. Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Kupującego – wiadomość ta nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę opisanego w §2 ust. 8 niniejszego regulaminu.
2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy powinien uiścić należność niezwłocznie po skontaktowaniu się z klientem działu handlowego za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie dokonanym w celu przekazania potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia dopiero po otrzymaniu przelewu.
3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone po wysłaniu zamówienia (na przykład w transporcie).
4. Czas realizacji zamówienia jest identyczny jak najdłuższy czas wysyłki produktu z produktów które składają się na konkretne zamówienie. Sklep Gastromania.pl zastrzega sobie prawo do zmiany czasu realizacji w terminie 14 dni od złożenia zamówienia. Sklep nie odpowiada także za opóźnienia wynikające z przyczyn niezawinionych przez Sklep.
5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest od następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku płatności kartą, czas realizacji zamówienia liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
6. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego. Moment potwierdzenia przez Sprzedawcę realizacji zamówienia wyznacza zawarcie umowy, zgodnie z § 3 ust. 8 Regulaminu.
7. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia. Należy mieć na względzie że na koszt wysyłki ma wpływ rozmiar paczki z zamówieniem, dlatego może on ulec zmianie, a jego pierwotny wymiar uznaje się za estymację.
8. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu.
9. Na wypadek nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru przez Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wysyłką towaru z magazynu Sprzedawcy na adres wskazany przez Kupującego oraz transport zwrotny, jak również do zapłaty na rzecz Sprzedawcy opłaty manipulacyjnej w wysokości 20% ceny sprzedaży brutto zwracanego towaru. Ustala się ponadto, iż w przypadku stwierdzenia śladów użytkowania zwracanego towaru jak również jego uszkodzenia albo też uszkodzenia oryginalnego opakowania lub jego braku, Kupujący zapłaci Sprzedawcy odszkodowanie w zakresie odpowiadającym wielkości poczynionych strat, co nie wyłącza roszczenia odszkodowawczego Sklepu na zasadach ogólnych.
10. Opóźnienie w zapłacie za towar skutkuje naliczeniem odsetek w wysokości 0,05% ceny sprzedaży tego towaru brutto za każdy dzień opóźnienia.
11. W przypadku, gdyby urządzenie nabyte w Sklepie dotarło do Kupującego bez instrukcji obsługi, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Sprzedawcy i wstrzymania się z użytkowaniem urządzenia do momentu otrzymania właściwej instrukcji. Zaniechanie zgłoszenia faktu braku instrukcji, w tym korzystanie z urządzenia nabytego w Sklepie bez posiadania instrukcji obsługi jest traktowane jako niewłaściwe korzystanie z urządzenia i skutkuje utratą przez Kupującego wszelkich roszczeń wobec Sprzedawcy z tytułu zakupu urządzenia. Kupujący użytkuje wówczas urządzenie wyłącznie na własną odpowiedzialność, a Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności prawnej, w tym w rozumieniu §7 Regulaminu.

§6. Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
3) jeżeli zamówiony towar jest zmodyfikowany lub wykonany zgodnie z niestandardowym życzeniem Kupującego.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną (sama rozmowa telefoniczna zawierająca informację o odstąpieniu nie jest wystarczającą formą tej czynności).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod właściwym odnośnikiem na Sklepie, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwrócony przez Konsumenta w ramach odstąpienia od umowy towar w stanie należytym. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. W szczególności zaś Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nałożenia na Konsumenta zryczałtowanej opłaty w wysokości 20% wartości towaru w przypadku, gdy towar stanowiący przedmiot odstąpienia od umowy został Sprzedawcy zwrócony bez oryginalnego opakowania. W przypadku zaś gdy zwracany do Sprzedawcy towar ma wyraźne oznaki użytkowania, wówczas Sprzedawca ma prawo zastosować indywidualną wycenę kosztów, do których poniesienia jest zobowiązany Konsument, a gdy zwracany do Sprzedawcy towar jest zniszczony, wówczas odpowiedzialność Konsumenta obejmuje 100% wartości zniszczonego towaru.

§7. Odpowiedzialność za wady

1. Z uwzględnieniem postanowień paragrafu poprzedzającego, Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad. Co do zasady wszystkie sprzedawane w Sklepie produkty są nowe i wolne od wad tak fizycznych, jak i prawnych, a także posiadają one gwarancję producenta. Wyjątki w powyższym zakresie są wyraźnie przedstawione w opisie danego przedmiotu. Konsument zachowuje zwłaszcza prawo rękojmi wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Koszty dostawy i następczego odesłania reklamowanego produktu obciążają Kupującego. Zwłaszcza zaś Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje on przesyłek wysłanych za pobraniem.
3. Kupujący jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie w i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, a jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
4. W przypadku udzielenia na dany towar gwarancji, rozciąga się ona na czas w niej ustalony od dnia odebrania towaru przez Kupującego. W ramach zgłaszania roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji, Konsument powinien należycie wykazać fakt zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, co może nastąpić z powołaniem się przez Konsumenta na wszelkie dowody, jakie mogą być pomocne w ustaleniu, czy do transakcji zakupu doszło, jaki towar został zakupiony i jaka była jego cena. Dowodem zakupu może być w szczególności oryginał faktury, potwierdzenie płatności kartą, czy wyciąg z konta bankowego.

§8. Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji zamówienia.
3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego, z zastrzeżeniem § 8 ust. 6.
5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w wyodrębnionym i opublikowanym w Sklepie dokumencie: „Polityka Prywatności”.
7. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
8. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
9. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.
10. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

§9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.