Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad. Co do zasady wszystkie sprzedawane w Sklepie produkty są nowe i wolne od wad tak fizycznych, jak i prawnych, a także posiadają one gwarancję producenta. Wyjątki w powyższym zakresie są wyraźnie przedstawione w opisie danego przedmiotu. Konsument zachowuje zwłaszcza prawo rękojmi wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.

Koszty dostawy i następczego odesłania reklamowanego produktu obciążają Kupującego. Zwłaszcza zaś Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje on przesyłek wysłanych za pobraniem.

Kupujący jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie w i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, a jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

W przypadku udzielenia na dany towar gwarancji, rozciąga się ona na czas w niej ustalony od dnia odebrania towaru przez Kupującego. W ramach zgłaszania roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji, Konsument powinien należycie wykazać fakt zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, co może nastąpić z powołaniem się przez Konsumenta na wszelkie dowody, jakie mogą być pomocne w ustaleniu, czy do transakcji zakupu doszło, jaki towar został zakupiony i jaka była jego cena. Dowodem zakupu może być w szczególności oryginał faktury, potwierdzenie płatności kartą, czy wyciąg z konta bankowego.