Nowość Promocja

Kwaśny płyn nabłyszczający do zmywarek gastronomicznych 10 l | GASTROMANIA, LabRinse

D-095/10


 • 279,21 zł z VAT 227,00 zł bez VAT 251,29 zł z VAT 204,30 zł bez VAT

  Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:

  251,29 zł z VAT
 • product.add_to_repository

  Do przechowalni

  Wysyłka do 2 dni. Podany w tym miejscu termin realizacji to orientacyjny czas realizacji (dni robocze) zamówienia od daty potwierdzenia zamówienia przez naszego pracownika a w przypadku płatności przelewem od daty zaksięgowania wpłaty. Termin orientacyjny nie jest ostateczny - możesz więc wcześniej otrzymać towar. W przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą lub opóźnień, zostaniesz natychmiast poinformowany przez nasz personel.

Informacje

pojemność 10 l

Kwaśny płyn nabłyszczający do zmywarek gastronomicznych 10 l | GASTROMANIA, LabRinse - Opis

Zastosowanie: Do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych – szkła i innych akcesoriów kuchennych. Usuwa napięcie powierzchniowe wody, nabłyszcza powierzchnie podczas procesu płukania, skutecznie usuwa krople i nacieki wodne. Przeznaczony głównie do profesjonalnych zmywarek z systemem dozującym. Zalecany z płynem myjącym Gastromania LabClecan.

Sposób użycia: zalecane dozowanie 0,3-0,8 ml płynu na 1 litr, w zależności od stopnia twardości wody.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Eye Dam. 1: H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu; Flam. Liq. 3: H226 – Łatwopalna ciecz i pary; Skin Irrit. 2: H315 – Działa drażniąco na skórę; Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia; P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach; Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Alkoksylan alkoholu tłuszczowego; Składniki: Niejonowe środki powierzchniowo czynne 5 <= % (m/m) < 15; Fosfoniany% (m/m) < 5; Numer UN (numer ONZ): UN1993; Prawidłowa nazwa przewozowa UN:MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY l.N.O. (etanol).

Kwaśny płyn nabłyszczający do zmywarek gastronomicznych 10 l | GASTROMANIA, LabRinse - Opinie klientów

Kwaśny płyn nabłyszczający do zmywarek gastronomicznych 10 l | GASTROMANIA, LabRinse - Reklamacja i wymiana

W przypadku gdy dostarczony towar z jakiegokolwiek powodu Państwu nie odpowiada, a zakupiony został przez konsumenta (w rozumieniu przepisów prawa), możliwy jest jego zwrot w terminie do 14 dni. Zwrot towaru musi przebiegać zgodnie z §6 naszego regulaminu na adres podany przez pracownika sklepu. Zalecamy wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, który można pobrać poniżej w podanym linku i wysłanie go wraz z wracanym towarem. Wymiana na inny towar możliwa po uzgodnieniu z pracownikiem sklepu. Przed zwrotem lub wymianą zalecamy skontaktowanie się z naszym działem handlowym.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

W przypadku reklamacji prosimy o wypełnienie poniższego formularza elektronicznego lub wysłanie zgłoszenia na adres: serwis@chefstore.pl bądź pocztą tradycyjną na druku reklamacyjnym.

Elektroniczny formularz reklamacyjny

Druk reklamacyjny

  Kwaśny płyn nabłyszczający do zmywarek gastronomicznych 10 l | GASTROMANIA, LabRinse - Do pobrania

Produkty, które również mogą Cię interesować