Cena netto: 87,66 zł
Cena brutto: 107,82 zł
Dostępność: 24 godziny
Stan magazynowy: 5-9 szt.
Koszt dostawy: od 22,00 zł
W koszyku

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas!

33 5000 555 sklep@gastromania.pl Biuro Obsługi Klienta jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00
Informacje:
pojemność: 5 l
kod EAN: 5901769030398

Kwaśny płyn nabłyszczający do zmywarek gastronomicznych 5 l | GASTROMANIA, LabRinse - Opis:

Zastosowanie: Do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych - szkła i innych akcesoriów kuchennych. Usuwa napięcie powierzchniowe wody, nabłyszcza powierzchnie podczas procesu płukania, skutecznie usuwa krople i nacieki wodne. Przeznaczony głównie do profesjonalnych zmywarek z systemem dozującym. Zalecany z płynem myjącym Gastromania LabClecan.

Sposób użycia: zalecane dozowanie 0,3-0,8 ml płynu na 1 litr, w zależności od stopnia twardości wody.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Eye Dam. 1: H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu; Flam. Liq. 3: H226 - Łatwopalna ciecz i pary; Skin Irrit. 2: H315 - Działa drażniąco na skórę; Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia; P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach; Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Alkoksylan alkoholu tłuszczowego; Składniki: Niejonowe środki powierzchniowo czynne 5 <= (m/m) < 15; Fosfoniany (m/m) < 5; Numer UN (numer ONZ): UN1993; Prawidłowa nazwa przewozowa UN:MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY l.N.O. (etanol).
Kwaśny płyn nabłyszczający do zmywarek gastronomicznych 5 l | GASTROMANIA, LabRinse - Opinie:
Tylko osoby które kupiły dany produkt mogą dodawać opinie.
Kwaśny płyn nabłyszczający do zmywarek gastronomicznych 5 l | GASTROMANIA, LabRinse - Zwroty i reklamacje:

W przypadku gdy dostarczony towar z jakiegokolwiek powodu Państwu nie odpowiada, a zakupiony został przez konsumenta (w rozumieniu przepisów prawa), możliwy jest jego zwrot w terminie do 14 dni. Zwrot towaru musi przebiegać zgodnie z §6 naszego regulaminu na adres podany przez pracownika sklepu. Zalecamy wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, który można pobrać poniżej w podanym linku i wysłanie go wraz z wracanym towarem. Wymiana na inny towar możliwa po uzgodnieniu z pracownikiem sklepu. Przed zwrotem lub wymianą zalecamy skontaktowanie się z naszym działem handlowym.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

W przypadku reklamacji prosimy o wypełnienie poniższego formularza elektronicznego lub wysłanie zgłoszenia na adres: serwis@gastromania.pl bądź pocztą tradycyjną na druku reklamacyjnym.

Elektroniczny formularz reklmacyjny

Druk reklamacyjny